Wie zijn wij - ON4IPR

Welkom bij de Radioamateurs UBA Sectie IPR
Ga naar de inhoud

Wie zijn wij ?

Wij zijn mensen die zich door zelfstudie, onderlinge communicatie en technische onderzoekingen, aan de radiotechniek interesseren en dit voor strikt persoonlijke motieven zonder financieel belang.
Over de ganse wereld zijn er meer dan 3 miljoen radioamateurs met een zendmachtiging.
In België zijn er ongeveer 3.000 mensen aangesloten bij de UBA, die ons vertegenwoordigt bij de Internationale Telecommunicatie Unie, de ITU.
De radioamateurs zijn zowat over de ganse wereld erkend voor hun nuttige dienstverlening, bvb. bij natuurrampen, hun ernst, pedagogische en didactische waarde.
Het BIPT (Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie) is het regulerend orgaan voor deze diensten, en o.a. ook voor de toepassing van de wetgeving voor radioamateurs.
Het bezit en uiteraard ook het gebruik van een radiozender zonder vergunning, (dus zonder machtiging) is bij wet verboden.
Elk jaar richt het BIPT examens in voor het bekomen van een radioamateurcertificaat
waarmee een vergunning kan worden aangevraagd.
Het radioamateurstation, het type van uitzendingen (modulatiemethode), en de aard ervan moeten voldoen aan de wettelijke eisen., zo is bvb. het uitzenden van muziek verboden, evenals commentaar over politiek enz…
De frequentiebanden die door de amateurs mogen gebruikt worden zijn nationaal en internationaal vastgelegd, en omvatten praktisch het ganse frequentiespectrum die nuttig zijn voor dit doel.
Zo proberen radioamateurs over gans de wereld een "QSO" te voeren, d.i. een verbinding te maken. , In dergelijk qso wordt informatie doorgestuurd over gebruikte toestellen, antenne's, het weer en over de voortplantingscondities. Radioamateurs maken zich bekend door het melden van hun callsign, hun naam en woonplaats.
Een qso gebeurt altijd in een vriendschappelijke sfeer los van politieke en religieuze opvattingen.
Ter bevestiging van de verbinding worden er QSL kaarten uitgewisseld. ,
Er worden ook Contesten ingericht (wedstrijden met puntenverdeling).
Een CB'er hoeft geen examen af te leggen, maar is beperkt tot het gebruiken van de 11 meterband, Veel radioamateurs zijn evenwel als CB-er begonnen.
Ieder land heeft zijn eigen roepletters (Call), voor België is dit ON, gevolgd door een nummer en 2 à 3 letters, bvb ON4IPR. (bij speciale gelegenheden ook nog OP, OQ, OR, OS en OT)

Interesse neem contact op met onze voorzitter :
Gregory Demey ON6YP
e-mail : info@on4ipr.be
gsm +32 (0)477 269495
@ Copyright 2021 / Privacy GDPR is van toepassing
Terug naar de inhoud