Wie zijn wij - on4ipr.be

ON4IPR
U.B.A. sectie IPR
Title
Ga naar de inhoud
Wie zijn wij ?
UBA Sectie IPR  call : ON4IPR  Ieper en omstreken
Wij zijn mensen die zich door zelfstudie, onderlinge communicatie en technische onderzoekingen, aan de radiotechniek interesseren en dit voor strikt persoonlijke motieven zonder financieel belang.
Over de ganse wereld zijn er meer dan 3 miljoen radioamateurs met een zendmachtiging.
In België zijn er ongeveer 3.000 mensen aangesloten bij de UBA, die ons vertegenwoordigt bij de Internationale Telecommunicatie Unie, de ITU.
De radioamateurs zijn zowat over de ganse wereld erkend voor hun nuttige dienstverlening, bvb. bij natuurrampen, hun ernst, pedagogische en didactische waarde.
Het BIPT (Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie) is het regulerend orgaan voor deze diensten, en o.a. ook voor de toepassing van de wetgeving voor radioamateurs.
Het bezit en uiteraard ook het gebruik van een radiozender zonder vergunning, (dus zonder machtiging) is bij wet verboden.
Elk jaar richt het BIPT examens in voor het bekomen van een radioamateurcertificaat
waarmee een vergunning kan worden aangevraagd.
Het radioamateurstation, het type van uitzendingen (modulatiemethode), en de aard ervan moeten voldoen aan de wettelijke eisen., zo is bvb. het uitzenden van muziek verboden, evenals commentaar over politiek enz…
De frequentiebanden die door de amateurs mogen gebruikt worden zijn nationaal en internationaal vastgelegd, en omvatten praktisch het ganse frequentiespectrum die nuttig zijn voor dit doel.
Zo proberen radioamateurs over gans de wereld een "QSO" te voeren, d.i. een verbinding te maken. , In dergelijk qso wordt informatie doorgestuurd over gebruikte toestellen, antenne's, het weer en over de voortplantingscondities. Radioamateurs maken zich bekend door het melden van hun callsign, hun naam en woonplaats.
Een qso gebeurt altijd in een vriendschappelijke sfeer los van politieke en religieuze opvattingen.
Ter bevestiging van de verbinding worden er QSL kaarten uitgewisseld. ,
Er worden ook Contesten ingericht (wedstrijden met puntenverdeling).
Een CB'er hoeft geen examen af te leggen, maar is beperkt tot het gebruiken van de 11 meterband, Veel radioamateurs zijn evenwel als CB-er begonnen.
Ieder land heeft zijn eigen roepletters (Call), voor België is dit ON, gevolgd door een nummer en 2 à 3 letters, bvb ON4IPR. (bij speciale gelegenheden ook nog OP, OQ, OR, OS en OT)


Voorzitter CM  


Secretaris

QSL manager / Cultuurafgevaardigde


Jess Versailles  ON4JES
Elly Ghillebert ON8YM
Johan Taffin ON3OO

Cultuurafgevaardigde / DigitalJan Allewaert ON7XX

Hoe ons clublokaal UBA Ieper bereiken
          Het vlaams Kruis    Brugseweg 179b  8900 Ieper                     
                   
              Op de parking rijden en achteraan door het poortje gaan.
                                      Daarna de trappen op.
Stedelijke Culturele Raad Ieper
De UBA Radioamateurclub sectie Ieper is aangesloten en erkend door SCRI sedert 11 september 1997.
Wij behoren tot de afdeling "culturele vrijetijdsbesteding" .
Onze radioamateuractiviteiten zijn culturele activiteiten.
Jaarlijks wordt een "activiteitenverslag" van de UBA RADIO-AMATEURCLUB overgemaakt aan de Stedelijke Culturele Raad te Ieper.
Varia :


VRIENDENRONDE Radioamateurs Ieper en Omstreken
Iedere donderdag
QRG : 145,450 MHz FM
QRV : 20u tot 21u locale tijd
Call : ON4IPR
Voorbehouden diverse
Iedereen van harte welkom op de ronde ,zeker eens aanroepen !!
RADIOAMATEURS
 
Radioamateurs  zijn mensen die zich voor radio interesseren door zelfstudie, onderlinge radiocommunicatie en techniek. Over de ganse wereld zijn er meer dan 2 miljoen radioamateurs met een zendmachtiging. In België zijn er ongeveer 3.000 mensen aangesloten bij de UBA (Unie van de Belgische Amateurs), die ons vertegenwoordigt bij de Internationale Telecommunicatie Unie, de ITU.
 
Radioamateurs zijn zowat over de ganse wereld erkend voor hun nuttige dienstverlening, bvb. bij natuurrampen, en voor hun pedagogische en didactische waarde.
Zo heeft het International Space Station een amateur zendinstallatie aan boord, waarmee geregeld contacten met radioamateurs tot stand komen. Alle astronauten en kosmonauten zijn trouwens ook radioamateur. Dankzij radioamateurs kunnen leerlingen en studenten volgens planning vragen stellen aan de astronauten terwijl het Space Station aan een snelheid van 28.000 kilometer per uur op 400 kilometer hoogte voorbij zoeft.
 
Communicatie middelen en –techniek van radioamateurs waren reeds vaak zeer nuttig bij de hulpverlening na rampen en dit vooral wanneer er nood was aan bijkomende communicatiemiddelen of als deze systemen waren uitgevallen. (wegvallen van elektriciteit, telefoon of internet)
 
Radioamateurs proberen over gans de wereld radioverbindingen te maken. Tijdens dergelijk contact, een QSO genaamd, wordt informatie uitgewisseld over de gebruikte toestellen, antenne’s, de voortplantingscondities van radiogolven en andere technische info. Radioamateurs maken zich bekend door het melden van hun callsign (hun eigen roepnaam), hun naam en woonplaats. Ter bevestiging van de verbinding worden er QSL kaarten uitgewisseld.

ON5LST Willem
RADIOGESCHIEDENIS.
In 1895 slaagde Guglielmo Marconi  er in om als eerste een radioverbinding van enkele kilometers te maken. Ongeveer tegelijkertijd deed Alexander Popov hetzelfde. Zowel Marconi als Popov bouwden voort op het werk van Hertz die al in 1887 ontdekte hoe elektromagnetische radiogolven konden worden opgewekt en ontvangen.
In België werd het eerste zendstation gebouwd door Marconi in opdracht van de koning. De installatie werd ondergebracht in de villa ‘Les Pavots’ in De Panne. Het kuststation kwam voor het eerst in de lucht op 4 november 1900. Hiermee behoort ons land tot de koplopers op vlak van maritieme radio.
In 1899 slaagde Marconi er in om de eerste radioverbinding te maken over het kanaal tussen Engeland en Frankrijk. Hiervoor werden morse signalen uitgezonden.
De elektronenbuis, (in de gewone omgangstaal de radiolamp), uitgevonden in 1906, maakt het mogelijk om geluiden uit te zenden.
Berichten hoefden niet meer in morsecode vertaald te worden.
In België was er in 1914 de eerste radio-uitzending vanuit het kasteel van Laken.
De hele Koninklijke familie luisterde toen naar een aria uit “Tosca”. Albert I en zijn vrouw Elisabeth waren een van de eerste radioliefhebbers.
Na de ontwikkeling van de transistor in 1947 werd het mogelijk veel kleinere ontvangers te bouwen, die tevens minder energie nodig hebben om te kunnen werken.
Via een antenne zendt een zender radiogolven van een bepaalde frequentie uit. Het zijn deze  elektromagnetische golven die na voortplanting door de ruimte opgevangen worden door de antenne van een ontvanger. De uitgestuurde golf bevat informatie zoals bijvoorbeeld spraak, muziek, televisiebeelden of digitale informatie. Uw gsm is niets meer of minder dan een radio zend- en ontvangsttoestel.
Vroeger werden bij radio-uitzendingen vooral de lange, midden- en korte golf gebruikt. Tegenwoordig worden voor communicatie nog veel kortere golven gebruikt. In de beginfase sprak men van ultra korte golven.
In deze ontwikkeling speelden de radioamateurs een belangrijke rol. Het experimenteel onderzoek van radioamateurs toonde aan dat de korte golven ook bruikbaar waren voor communicatieoverdracht op korte en ultra korte golven.

ON5LST Willem

UBA Sectie IPR   ON4IPR  Ieper en omstreken
Interesse neem contact op met onze  CM
Jess Versailles   ON4JES
e-mail : on4jes@uba.be
gsm +32  0 487309927
 Privacy GDPR is van toepassing                    © 2021    Radioamateurs Ieper en omstreken                                          ®  ONL12714         
Graag wat meer info over UBA Sectie IPR Ieper en omstreken
ON4IPR Ieperse Radioamateurs en omstreken

Terug naar de inhoud